บทความ
หน้า ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗
“คนค่อนศตวรรษกับคนรุ่นใหม่” ในสภาวะสังคมเปลี่ยนผ่าน

          

ก่อนการจัดเสวนา เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้คนในเมืองสกลนครจำนวนหนึ่ง แม้ไม่มากพอสำหรับวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแบบงานวิจัย แต่ก็ไม่น้อยเสียจนกระทั่งไม่ได้ยินเสียงของคนสกลนครในรุ่นวัยต่างๆ ที่พวกเรามีโอกาสได้พูดคุยด้วย

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘๒ ความเห็น 

 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองด่านซ้ายกับการหายไปของ ‘ความเป็นท้องถิ่น

          เมืองด่านซ้าย เป็นชุมชนโบราณเก่าแก่ของราชอาณาจักรล้านช้างที่ตั้งอยู่ติดกับบริเวณเขตต่อแดนระหว่างกรุงศรีอยุธยากับล้านช้าง มีพระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์เขตแดนและไมตรีระหว่างสองราชอาณาจักรเป็นประจักษ์พยาน เมืองด่านซ้ายในปัจจุบันคือบริเวณอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕๐ ความเห็น 

 

บ้านทวาย : สิ้นชื่อ สิ้นคน เหลือแต่ยำทวาย

          ปัจจุบันเมื่อพูดถึงคำว่า ‘ทวาย’ คนทั่วไปมักไพล่คิดไปถึงมะม่วงทะวายหรือผลไม้ที่ออกผลไม่ตรงตามฤดูกาล หรือไม่ก็นึกถึงโครงการอภิมหาโปรเจ็คต์ที่กำลังมีการก่อสร้างทางหลวงจากเขตบ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า จ.กาญจนบุรี ข้ามเขาไปยังเมืองทวายในพม่า ตามโครงการสร้างท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรม อันถือเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ ด้วยวงเงินลงทุนถึง ๔ แสนล้านบาท น้อยคนที่จะนึกถึงว่า ทวาย นอกจากเป็นชื่อเมืองแล้วยังเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่เข้ามาตั้งรกรากในกรุงเทพฯ เมื่อต้นรัตนโกสินทร์ และถิ่นฐานของพวกเขาได้กลายเป็นชื่อบ้านนามเมืองในอดีต เรียกว่า บ้านทวาย หรืออำเภอบ้านทวาย แทนชื่อเดิมที่เรียกขานย่านนี้ว่า ตำบลคอกควาย สมัยต่อมาตำบลคอกควายหรืออำเภอบ้านทวายนี้ก็ถูกปรับเปลี่ยนนามอีกครั้ง เป็นเขตยานนาวาและเขตสาทรในปัจุบัน

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕๑ ความเห็น 

 

เปิดประเด็น : อนิจจาสยามประเทศ : ร่ำรวยวัฒนธรรมเพื่อขาย แต่ล้มละลายในชีวิตวัฒนธรรม

          สยามประเทศนี้มีกรรม เพราะคนที่อ้างตนเป็นคนไทยในปัจจุบันได้ขุดค้นและขุดคุ้ยเอาศิลปวัฒนธรรม อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อการดำรงชีวิตร่วมกันอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มาจัดการและปรุงแต่งเพื่อขาย ให้มาซึ่งรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ให้ความสำคัญแก่คุณค่า แต่มุ่งเพียงมูลค่าอันเป็นที่มาของรายได้แต่เพียงอย่างเดียว

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕๐ ความเห็น 

 

เปลี่ยน ‘หนองหาร’ เปลี่ยนชีวิตและสังคมคนสกลนคร

          หนองน้ำขนาดใหญ่ คือ พื้นฐานหรือหัวใจของเมืองแบบโบราณในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นเมืองใหญ่ๆโดยเฉพาะในอีสานจึงมักตั้งอยู่ริมหนองน้ำ เพราะเป็นแหล่งอาหารสำคัญอันอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมแก่การทำนาทามรวมทั้งปลูกพืชในช่วงฤดูกาลโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนมากหรือใช้เทคโนโลยีสูง

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕๐ ความเห็น 

 

รับรู้เงาประวัติศาสตร์ ในงาน “เปิดตำนาน ๘๐ ปี สะพานพุทธฯ”

          ย้อนกลับไปก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงปรารภ ไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ ว่า อีกไม่กี่ปีกรุงรัตนโกสินทร์จักมีอายุสมัยครบ ๑๕๐ ปี เห็นควรจะสร้างสิ่งรำลึกถึง และเป็นสาธารณะประโยชน์ไว้ด้วย ท้ายสุดจึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกไว้เป็นสิ่งสักการะ พร้อมกันนั้นทรงมอบให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ (ต่อมาเป็นกรมพระยา) เป็นผู้ออกแบบ

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕๐ ความเห็น 

 

บรรยายสาธารณะ : ดุซงญอ กรือเซะ ตากใบ และการยอมรับความจริงในสังคมไทย

          เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ทางมูลนิธิเล็กประไพ-วิริยะพันธุ์ ได้จัดบรรยายสาธารณะขึ้นในหัวข้อ ‘ดุซงญอ กรือเซะ ตากใบ และการยอมรับความจริงในสังคมไทย’ โดยมีพลตำรวจตรีจำรูญ เด่นอุดม ประธานมูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้ เป็นวิทยากรบรรยาย และคุณวลัยลักษณ์ ทรงศิริ เป็นผู้ดำเนินรายงาน

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒๐ ความเห็น 

 

บรรยายสาธารณะ : ‘พม่าเสียเมือง’ มองเพื่อนบ้านหลังอาณานิคม จากทัศนะ ‘มิกกี้ ฮาร์ท’ คนพม่าในประเทศไทย

          เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ จัดบรรยายสาธารณะในหัวข้อ ‘พม่าเสียเมือง’ : เมืองพม่าหลังถูกยึดครองในยุคอาณานิคม โดยได้รับเกียรติจากคุณ ‘มิกกี้ ฮาร์ท’ ชาวพม่าผู้อาศัยอยู่ในเมืองไทย ซึ่งสนใจและได้เขียนเรื่องราวประวัติศาสตร์ ไทย-พม่า ตั้งแต่สมัยเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑ จนถึงพม่าเสียเมืองให้กับอังกฤษผ่านหนังสือวารสารมิวเซียมสยาม ‘โยเดียกับราชวงศ์พม่า : เรื่องจริงที่ไม่มีใครรู้ ’ มาเป็นวิทยากรบรรยายถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์การล่มสลายของสถาบันกษัตริย์ในราชวงศ์ Konbaung หรือ Alaungpaya ของพม่า มาติดตามกันดูว่าเมื่อพม่าเสียเมืองให้ฝรั่งแล้ว การเขียนประวัติศาสตร์ โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมพม่าเป็นไปเช่นไร

๑๓ มกราคม ๒๕๕๓๑ ความเห็น 

 

วงเสวนาที่อบต.หลุบเลา ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕

          เทปวิดีโอการเสวนาตั้งวงคุยกับชาวบ้านและเครือข่ายผู้ทำงานประชาสังคมอำเภอภูพาน ที่อบต.หลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ นำเสวนาโดย อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม พ่อเล็ก กุดวงศ์แก้ว และนายกองค์การบริหารตำบลหลุบเลา เหลาไท นิลนวล ฟังความเห็น การวิเคราะห์ถึงสถานการณ์บ้านเมืองโดยเฉพาะในท้องถิ่นภูพานจากวงเสวนาที่มีประเด็น เนื้อหาน่าใส่ใจ และเป็นประโยชน์หากท้องถิ่นอื่นหรือผู้สนใจนำมาพิจารณาอีกสักครั้ง

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕๐ ความเห็น 

 

ท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางวัฒนธรรมย่านบางแค-ภาษีเจริญ

          เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ เครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสังคมได้จัดกิจกรรม “เที่ยวตลาด ๕ แผ่นดิน พลิกฟื้นวิถีเกษตร” ณ ย่านบางแคและคลองภาษีเจริญ ตามโครงการท่องเที่ยววิถีถิ่นเพื่อเรียนรู้ชีวิตวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕๐ ความเห็น 

 

หน้า ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗