บทความ
หน้า ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔
บรรยายสาธารณะ : Culture Hero : วีรบุรุษวัฒนธรรมในมุมมอง ‘ศรีศักร วัลลิโภดม’

          เก็บความจากบรรยายสาธารณะโดย ‘ศรีศักร วัลลิโภดม’ ทำความรู้จักผู้นำวัฒนธรรม กระบวนการที่ี่ถูกสร้างมาเพื่อสร้างศูนย์กลางความเชื่อที่จะบูรณาการคนในกลุ่มหรือสังคมเข้าด้วยกัน

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓๐ ความเห็น 

 

เก็บตกเสวนา สภาวะความเป็นสมัยใหม่อันแตกกระจายการค้นหาประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมปาตานี

          สืบเนื่องจากวันที่ ๒๗ - ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ,มูลนิธิเอเชีย, พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาขึ้นในหัวข้อ ‘สภาวะความเป็นสมัยใหม่อันแตกกระจาย การค้นหาประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมปาตานี’ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕๐ ความเห็น 

 

สรุปงานเสวนาเรื่อง “เมล์เขียวบนท้องน้ำเจ้าพระยา ชีวิตคนเรือของขุนด่ำแห่งตระกูลโยธาสมุทร”

          ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ที่ผ่านมา มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ร่วมกับร้านหนังสือริมขอบฟ้า จัดกิจกรรมเสวนาประจำเดือนในหัวข้อ “เมล์เขียวบนท้องน้ำเจ้าพระยา ชีวิตคนเรือของขุนด่ำแห่งตระกูลโยธาสมุทร” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ๒ ท่าน คือ คุณอดุลย์ โยธาสมุทร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสภาเขตบางพลัด และคุณยุทธนา โยธาสมุทร ผู้จัดการมรดกคนปัจจุบันของตระกูลโยธาสมุทรและผู้บริหารมูลนิธิรามฤทธิไกร มานะจิตต์ โดยมีคุณสุดารา สุจฉายา เป็นผู้ดำเนินรายการ

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕๐ ความเห็น 

 

ริมฝั่งสงครามคือสันติภาพ

          คุณค่าอย่างหนึ่งของการมีชีวิตคือการเดินทาง และการเดินทางที่ทรงความหมายอย่างยิ่งคือ เดินทางอย่างนิ่งคิด เพื่อซึมซับและเข้าใจ สิ่งที่เห็นและเป็นอยู่

๖ มีนาคม ๒๕๕๕๐ ความเห็น 

 

บรรยายสาธารณะ : ‘สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง’ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และความเชื่อของผู้คน

          เรื่องเล่าจาก ‘วลัยลักษณ์ ทรงศิริ’ ที่บันทึกการเดินทางมาฝากจาก ‘สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง’ และอธิบายเห็นถึง ‘ภูมิวัฒนธรรม’ อันสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถีความเชื่อของสังคมแบบ ‘ชาวนา-ชาวน้ำ’ ซึ่งยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน

๑๗ เมษายน ๒๕๕๒๐ ความเห็น 

 

เปิดประเด็น : “ต้องสร้างพลังประชาสังคมต่อรองอำนาจรัฐและทุนเหนือรัฐ” เพื่อการอยู่รอดของสังคมไทย

          ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาตราบจนปัจจุบัน อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ที่ครอบงำและมีผลกระทบอย่างร้ายแรงแก่ผู้คนในสังคมไทยก็คือ อำนาจของทุนเหนือรัฐและเหนือตลาดของกลุ่มนักธุรกิจข้ามชาติ

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕๒ ความเห็น 

 

หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด จากประวัติศาสตร์สู่ตำนานที่มีชีวิต

          เรื่องราวของ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด คงเป็นที่รู้จักของชาวไทยทั้งชาวพุทธ ชาวมุสลิม ไม่น้อย โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณภาคใต้ของไทยตั้งแต่พัทลุง สงขลา ปัตตานี เลยไปถึงไทรบุรีในประเทศมาเลเซีย หลวงปู่ทวดถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ในตำนานที่มีผู้ศรัทธาจำนวนมากรูปสำคัญหนึ่งในสองรูปของเมืองไทยคู่กับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) หรือหลวงปู่โตที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์

๓๐ พฤศจิกายน ๕๔๒๐ ความเห็น 

 

ภูมิวัฒนธรรมภาคใต้ตอนกลาง จากตำนานนางเลือดขาว

           “นางเลือดขาว” คือตำนานเรื่องเล่าสืบต่อกันมาและผูกพันกับสถานที่สำคัญและประเพณี พิธีกรรมตามท้องถิ่นต่างๆ บริเวณคาบสมุทรภาคใต้ตอนกลางทั้งสองฝั่งทะเล บอกเล่าปากต่อปากแพร่กระจายในเรื่องเล่าที่เหมือนและต่างกัน จนกลายเป็นตำนานท้องถิ่นในแถบจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช ชุมพร สงขลา ตรัง และภูเก็ต ไปจนถึงเกาะลังกาวีในมาเลเซีย สะท้อนภูมิวัฒนธรรมของเส้นทางการเดินทางติดต่อของบ้านเมืองต่างๆ สมัยโบราณ ตลอดจนถิ่นที่อยู่ ผู้คน ญาติวงศ์ ความศรัทธาในศาสนา ตลอดจนบารมีและอำนาจในท้องถิ่น

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕๑ ความเห็น 

 

บันทึกเดินทางรอบ ‘ทะเลสาบสงขลา’ กับ ‘ศรีศักร วัลลิโภดม’

          ก่อนออกเดินทางสำรวจศึกษาภูมิวัฒนธรรมในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ผู้ติดตามเข้าใจในพื้นที่และความเป็นมาโดยสังเขป อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ถือเป็นธรรมเนียมจะต้องอธิบายภูมินิเวศและประวัติศาสตร์ของลุ่มทะเลสาบสงขลาประกอบแผนที่โดยสังเขป เพื่อให้เข้าใจสภาพภูมิประเทศกันเสียก่อน

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕๐ ความเห็น 

 

อารยธรรมซายฟอง / Say Fong Civilization มรดกประวัติศาสตร์แบบอาณานิคม

          ไม่ใช่เฉพาะกรณีกัมพูชานำปราสาทพระวิหารไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพียงฝ่ายเดียวหรือการนำมหรสพหนังใหญ่ การจีบนิ้วในระบำราชสำนัก ไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับองค์การระหว่างประเทศแบบยูเนสโก แต่การศึกษาประวัติศาสตร์ในระหว่างประเทศแบบรัฐสมัยใหม่ ที่ฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมเคยวางรากฐานไว้ก็กำลังกลายเป็นปัญหาซับซ้อนที่หนักข้อขึ้นเรื่อยๆ

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕๐ ความเห็น 

 

หน้า ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔