บทความ
หน้า ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม กรณีศึกษาบ้านด่านซ้าย นาเวียง และนาหอ ลุ่มน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

          การศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมลุ่มน้ำหมัน กรณีศึกษา บ้าน ด่านซ้าย บ้านนาเวียง และบ้านนาหอ แบ่งเป็น ๒ ประเด็น คือ ส่วนแรกในฐานะที่เป็นโครงการย่อยของการอบรบ เชิงปฏิบัติการณ์ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและชาติพันธุ์ กล่าวได้ว่า ตลอดระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือน

๑๖ มกราคม ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม กรณีศึกษา บ้านดาโต๊ะ และ บ้านภูมี อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

          บ้านดาโต๊ะและบ้านภูมีเป็นชุมชนหมู่บ้านในอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี บ้านดาโต๊ะเป็นชุมชนชาวมุสลิม ตั้งอยู่ที่ปลายแหลมอ่าวปัตตานี ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง มีวิถีชีวิตที่พึ่งพิงกับธรรมชาติค่อนข้างมาก จากหลักฐานทางโบราณคดีแสดงให้เห็นว่าบ้านดาโต๊ะเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีผู้คนอาศัยมานานหลายชั่วอายุคน

๑๖ มกราคม ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

เชียงของ เวียงแก่น: พัฒนาการของสังคมชายขอบจากอดีตสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมือง ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

          อำเภอเชียงของและอำเภอเวียงแก่น เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงราย โดยมีพื้นที่ด้านทิศเหนือติดกับอำเภอเชียงแสน ทิศใต้ติดกับอำเภอเทิงและอำเภอขุนตาล ทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงกั้นกลาง ทิศตะวันตกติดกับอำเภอแม่จัน

๑๖ มกราคม ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

จากดอยตุงถึงดอยด้วน : ภูมิวัฒนธรรมยุคหินตั้งในล้านนา

          บทความเรื่องนี้เป็นผลงานจากการเดินเท้าในการศึกษาและสำรวจแหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นตามภูมิภาคต่างๆ ในดินแดนประเทศไทย ที่ข้าพเจ้าใช้เป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้แก่ชาวบ้านชาวเมืองที่มีสำนึกในเรื่องชาติภูมิและมาตุภูมิของคน

๑๑ มกราคม ๒๕๕๖๑๕ ความเห็น 

 

ข้อเสนอใหม่เรื่อง เส้นทางข้ามคาบสมุทรจากลูกปัด

          ลูกปัดพบตามผิวดินของแหล่งโบราณคดีที่เป็นชุมชนโบราณ และเป็นโบราณวัตถุที่นักโบราณคดีรุ่นเก่าซึ่งมักให้ความสนใจแต่พียงเรื่องราวใน “สมัยประวัติศาสตร์” ไม่ใคร่สนใจศึกษา เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งของเคลื่อนย้ายได้ ไม่มีคุณค่าทางรูปแบบที่จะนำไปกำหนดอายุเวลาได้อย่างเป็นรูปธรรม

๑๐ มกราคม ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

สถูปเจ้าฟ้าอุทุมพร และลูกหลานชาวโยดะยาในพม่า “คุณหมอทิน มอง จี”

          เรื่องราวของสถูปชานเมืองอมรปุระซึ่งตั้งอยู่ในสุสานลินซิน-กองใกล้กับปลายด้านหนึ่งของสะพานอูเบงอันโด่งดัง ที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสถูปบรรจุอัฐิของพระมหากษัตริย์จากกรุงศรีอยุธยาก่อนที่จะเสียแก่พม่าเมื่อ พ.ศ.๒๓๑๐ อดีตกษัตริย์ผู้ถูกกวาดครัวอพยพไปพร้อมกับคนจากฝั่งสยามอีกไม่น้อย ข้ามเทือกเขารอนแรมไปยังพม่า พระองค์ท่านอยู่ในเพศบรรพชิตจนมรณภาพที่พม่าเมื่อราว พ.ศ.๒๓๓๙ (จากเอกสารทางฝ่ายพม่าและฝ่ายไทย)

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕๐ ความเห็น 

 

ความขัดแย้งในเรื่องเส้นเขตแดน : เห็นเขตไม่เห็นคน

          มรดกที่ชั่วร้ายเป็นอนันตริยกรรมของมหาอำนาจตะวันตกในยุคล่าอาณานิคม ก็คือ “การทำให้เกิดการแบ่งเส้นเขตแดน” [Demarcation of border line] โดยมีแผนที่ประกอบเป็นหลักฐาน แก่บรรดารัฐชาติ [Nation states] ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ที่ตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก เพราะการแบ่งเขตแดนอย่างเป็นรูปธรรม และการทำแผนที่เช่นนี้ ไม่ปรากฏมีในรัฐประเพณีแต่โบราณของคนตะวันออก โดยเฉพาะในภูมิภาคพื้นแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย พม่า เวียดนาม ลาว และเขมร

๘ มกราคม ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

คนไทยใช้แผนที่ไม่เป็น : เหตุการณ์แห่งความโง่เขลาเบาปัญญาจนเสียรู้ เสียดินแดน

          รัฐประชาชาติหรือรัฐชาติ [Nation state] ภายใต้คำว่า “ประเทศไทย” ในทุกวันนี้ เป็นรัฐใหม่ที่เริ่มพัฒนามาแต่สมัย รัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นรูปร่างอย่างเด่นชัดแต่สมัย รัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา

๗ มกราคม ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

ความสำคัญของตำนานในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : กรณีตำนานสิงหนวัติ

          คำว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในความคิดของข้าพเจ้า คือ “ประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต” [Living history] และเป็นประวัติศาสตร์สังคม [Social history] ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนในสังคมกับแผ่นดินเกิด (มาตุภูมิ) ที่ดำรงอยู่อย่างสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน เป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่จบไปเป็นยุคๆ แต่อย่างใด

๔ มกราคม ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

ฤาจะโง่ซ้ำสาม : กรณีวิวาทปราสาทพระวิหาร

          โดยปรกติแล้วข้าพเจ้าไม่ชอบเขียนบทความในลักษณะ “ฟันธง” เพราะไม่ใช่วิสัย แต่กรณีความขัดแย้งเรื่องปราสาทพระวิหารที่ดำรงอยู่ระหว่างไทยกับกัมพูชาในขณะนี้ เป็นเรื่องที่ต้องยอมเสียคน เพราะทนไม่ได้ต่อความคิดดักดานของนักวิชาการและนักการเมืองไทย ที่ชอบแสดงโวหารและมากด้วยเหตุผลนานาประการ

๓ มกราคม ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

หน้า ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑