บทความ
หน้า ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔
วิดีโองานเสวนาร้านริมขอบฟ้า เรื่อง “มรดกรกโลกในวังวนปัญหาพระวิหาร”

          วันเสาร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ร้านหนังสือ ริมขอบฟ้า วงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ

๒๙ เมษายน ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

สรุปงานเสวนาเรื่อง "ยุวมัคคุเทศก์บนสำนึกรักแผ่นดินเกิด"

          กิจกรรมเสวนาครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในปี ๒๕๕๖ เป็นการพูดคุยในหัวข้อ “ยุวมัคคุเทศก์ บนสำนึกรักแผ่นดินเกิด” มีอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ที่ปรึกษามูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ มานำเสนอเรื่องราวและแง่คิดเกี่ยวกับการปลูกฝังสำนึกรักษ์ท้องถิ่น โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ ในสังคมเป็นลำดับแรก

๒๓ เมษายน ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

บ้านบ่อโพธิ์ : บ่อเกลือ ความเชื่อและวิถีชุมชนในหุบเขานครไทย

          “บ้านบ่อโพธิ์” เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในหุบเขาริมน้ำเฟี้ยดังกล่าว มีบ้านเรือนกว่า ๑๕๐ หลังคาเรือน ตั้งกระจายอยู่ตามไหล่เขาสองฝั่งลำน้ำเฟี้ย ที่ตั้งของหมู่บ้านอยู่ห่างจากตัวอำเภอนครไทยประมาณ ๓๐ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวอำเภอด่านซ้ายประมาณ ๑๕ กิโลเมตร บ่อโพธิ์เป็นหมู่บ้านที่อยู่ชายขอบของจังหวัดพิษณุโลก

๒๓ เมษายน ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

ภูมิวัฒนธรรมกับกรณีข้อพิพาท “ดอนสวรรค์” ของไทสกล

          ปกติแล้วผู้เขียนตอบคำถามเรื่องราวทุกระยะต่อกรณี “ข้อพิพาทเกาะดอนสวรรค์”* ในฐานะหนึ่งในผู้เริ่มเปิดประเด็นนี้สู่สาธารณะแบบเปิดเทปม้วนเก่าอย่างเป็นอัตโนมัติ แต่มีคำถามหนึ่งที่ผู้เขียนต้องใช้ความคิดอย่างมากในการตอบคือคำถามที่ว่า “อะไรที่ทำให้คนสกลทุกหมู่เหล่าลุกขึ้นมาต่อสู้ในเรื่องนี้กันมากมายกว้างขวางขนาดนี้?”

๒๒ เมษายน ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

เปิดประเด็น พื้นที่วัฒนธรรม : การโต้กลับทางภูมิปัญญาของคนใน

          สังคมท้องถิ่นแทบทุกภูมิภาคของประเทศไทย ล้วนอยู่บนเส้นทางของความวิบัติทางวัฒนธรรม นับแต่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแต่แลไม่เห็นสังคม มีแต่การเมืองแทนตั้งแต่สมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ที่บุกเบิกกระทรวงวัฒนธรรมสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม มาเป็นกระทรวงการพัฒนาที่ต่อมากลายเป็นสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ

๒ เมษายน ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

ฟื้นรากวัฒนธรรม “คนเมืองหลวง (เก่า) ที่ถูกลืม”

          วันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา งานศิลป์ในซอยได้จัดเทศกาลขึ้นอีกครั้ง และเป็นครั้งสุดท้ายของงานในประจำปีนี้ ซึ่งผนวกเข้ากับเทศกาลง่วนเซียว หรือการส่งท้ายประเพณีตรุษจีน โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ของชุมชน, การทัศนาจรย่านประวัติศาสตร์, ดนตรีในสวน และการเสวนาวิชาการ

๑๘ เมษายน ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

บรรยายสาธารณะ เรื่อง “ความรู้ทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมกับการทำความเข้าใจประเทศเพื่อนบ้าน”

          ท่ามกลางความตื่นตัวที่มีต่อการเข้าสู่ประชาชมเศรษฐกิจอาเซียน [AEC] ที่ถูกสื่อและส่งผ่านออกมาจากทั้งรัฐและสถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจ ไม่ว่าการวางนโยบายการลงทุนอภิมหาโครงการคมนาคมในหน้าประวัติศาสตร์การคมนาคมของประเทศไทย ภาคธุรกิจต่อการหาตลาดการค้าใหม่ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักเรียนนักศึกษากับการเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดโอกาส ที่เข้ามาพร้อมกับการเปิดของอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

๑๗ เมษายน ๒๕๕๖๒ ความเห็น 

 

จับกระแสพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นควรสร้างเพื่อใคร?

          ในราวต้นทศวรรษ ๒๕๓๐ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทยยังคงเป็นสิ่งใหม่ๆ ที่ผู้คนยังไม่คุ้นเคย แต่เริ่มมีการเสวนาพูดคุยกันถึงการรวบอำนาจการจัดการพิพิธภัณฑ์ของรัฐไทยที่ผูกขาดเรื่องราวของประวัติศาสตร์แห่งชาติเอาไว้ที่ตนเองฝ่ายเดียว กระแสการจัดการความรู้ในอดีตของชาติเช่นนี้ทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านในแวดวงคนทำงานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีจำนวนหนึ่ง

๑๐ เมษายน ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

“เรื่องเล่าในวงชา-เสวนาในวงแขก” งานศิลป์สามท่า : ศิลป์ออกเสียง สำเนียงนานาชน (คนฝั่งขะนี้) ครั้งที่ ๔

          งานศิลป์สามท่าเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลกะดีจีนศิลป์ในซอย ที่จัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ ๔ แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมภายในย่านกะดีจีนและใกล้เคียง ในรูปของการจัดนิทรรศการและกิจกรรม เพื่อส่งผลให้เกิดความเข้าใจในรากวัฒนธรรมของชุมชน และคนภายในกับภายนอกชุมชนได้มีการปะทะสังสรรค์และมีส่วนร่วมในการทำงานด้วยกัน

๙ เมษายน ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

เมื่ออุตสาหกรรมยางพาราเปลี่ยนเมืองไชเชดถา แขวงอัตปือ

          แขวงอัตปืออยู่เกือบใต้สุดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และติดต่อกับสาธารณรัฐเวียดนามทางตะวันออก โดยมีที่ราบสูงบอละเวนซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยกว่า ๑๐๐ เมตร กั้นขวางระหว่างแอ่งที่ราบอัตปือกับที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ทำให้อัตปือเป็นภูมิภาคที่ห่างไกลกับศูนย์กลางของรัฐที่เวียงจันทน์หรือแม้กระทั่งจำปาสักด้วยระยะทางและสภาพภูมิศาสตร์

๒๒ กันยายน ๒๕๕๘๐ ความเห็น 

 

หน้า ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔