บทความ
หน้า ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙
ปลาเข็มหม้อ
เรื่องเล่า-เรื่องเล่นของเด็กบ้านสวน

          การช้อนปลาเข็มหม้อ เป็นกิจกรรมที่เด็กบ้านสวนฝั่งธนบุรีในสมัยก่อนนิยมเล่นกัน ปลาเข็มที่ว่านั้นเป็นพันธุ์ปลาธรรมชาติที่อาศัยอยู่ตามท้องร่องสวน เรียกว่า ปลาเข็มลูกป่า หรือ ปลาเข็มป่าพวกเด็กผู้ชายมักชอบไปช้อนเอามาเลี้ยงไว้ บ้างใส่อ่างไว้ดูเล่นและที่โลดโผนกว่านั้นคือนำไปกัดแข่งกันเหมือนอย่างพวกที่ชอบเล่นปลากัด

๑๘ เมษายน ๒๕๕๗๐ ความเห็น 

 

ถนนเกาหลี

          

เมื่อเอ่ยถึง “ถนนเกาหลี” คนกรุงเทพฯ อาจจะนึกถึงถนนสุขุมวิทช่วงซอยนานาจนถึงแยกอโศก ช่วงสุขุมวิท ๑๒ หรือสุขุมวิท ๒๔ เพราะมีร้านอาหารเกาหลีและมีชาวเกาหลีพักอาศัยค่อนข้างมาก แต่สำหรับคนในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะที่มีอายุ ๓๐ ปีขึ้นไป คำว่าถนนเกาหลีหรือ “บาตะฮ์กอลี” ในภาษาถิ่น จะนึกถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๒ ช่วงปัตตานี-นราธิวาสโดยไม่มีทางที่จะนึกถึงถนนเส้นอื่นได้เลย

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘๐ ความเห็น 

 

ตามรอย “ปาจิต-อรพิม” บนเส้นทางสายตำนาน ไทย-ลาว-เขมร

          “ปาจิต-อรพิม” เป็นนิทานเรื่องเล่าแบบมุขปาฐะซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายในท้องถิ่นอีสาน นำมาจากชาดกนอกนิบาตเรื่อง “ปาจิตตกุมารชาดก” ใน “ปัญญาสชาดก” เนื้อเรื่องแบ่งเป็นการเล่าแบบสอนศาสนาและเล่าเป็นแบบนิทานชาวบ้านผนวกการอธิบายชื่อบ้านนามเมือง “ปาจิต-อรพิม” จึงมีความสำคัญต่อการศึกษาความเป็นมาของคนในท้องถิ่นบริเวณอีสานใต้ ซึ่งใช้อธิบายที่มาของชื่อบ้านนามเมืองแถบปราสาทหินพิมายและสถานที่ในท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน

๑๘ เมษายน ๒๕๕๗๐ ความเห็น 

 

“กบินทร์บุรี ”เมืองด่านภาคตะวันออก

          

บริเวณกบินทร์บุรีได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ เพราะสภาพแวดล้อมเอื้อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และมีเส้นทางเดินทางทั้งทางน้ำและทางบกเชื่อมต่อได้ตลอดมาตั้งแต่สมัยโบราณที่เป็นเส้นทางเดินทัพและติดต่อกับบ้านเมืองในเขตเขมรต่ำและเขมรทะเลสาบตลอดจนทางภาคอีสานที่ผ่านช่องเขาของเทือกเขาพนมดงเร็กเข้าสู่อีสานใต้หรือเข้าสู่ลุ่มน้ำโขง

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘๐ ความเห็น 

 

“ธรรมาธรรมะสงคราม” กับ “ภควัทคีตา”
อุทาหรณ์ในการต่อสู้ของมวลมหาประชาชน

          รัฐเป็นทรราชที่ใช้ระบอบทักษิณครอบงำบรรดาข้าราชการทั้งทหาร ตำรวจ และพลเรือนให้มาอยู่ภายใต้อำนาจเงินของเผด็จการที่ได้มาจากการคอร์รัปชั่นโกงกินและหลอกลวงเอาภาษีอากร ตลอดจนทรัพยากรของชาติมาเป็นประโยชน์ของพวกตนและเครือข่ายมาร่วมกว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา

๓๐ พฤศจิกายน ๕๔๒๐ ความเห็น 

 

เชิญร่วมสังสนทนาครั้งที่ ๑ เรื่อง... “ตัวตน” ของคนจีนกรุงเก่า บทบาทและคุณูปการต่อสังคม
และการแปงบ้านแปงเมืองกรุงเก่า

          ในวันจันทร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานสนามหญ้าหน้าสถาบันอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ติดต่อ : มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ โทร. ๐๒ ๒๘๑ ๑๙๘๘ โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๓๓๔๐ สถาบันอยุธยาศึกษา โทรศัพท์และโทรสาร ๐๓ ๕๒๔ ๑๔๐๗

๘ เมษายน ๒๕๕๗๐ ความเห็น 

 

ไก่แจ้ - เขียนนิวาสน์ - สะเต๊ะ

          สามชื่อข้างต้นดูจะไปคนละเรื่องละราว แต่ที่ร่วมกันคือ ทั้งสามอยู่ในย่านบางลำพูและเป็นชื่อตรอกซอยที่หลายคนอาจไม่รู้ความเป็นมา และบางตรอกยังไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนในพื้นที่

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗๐ ความเห็น 

 

วันเล็ก-ประไพรำลึก ครั้งที่ ๑๑ “ปฎิบัติการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น”

          มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ถือโอกาสเนื่องในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงคุณเล็กและคุณประไพ วิริยะพันธุ์ ผู้ก่อตั้งเมืองโบราณและดำเนินกิจกรรมทางสังคมอีกมากมาย นอกเหนือไปจากกลุ่มธุรกิจด้านต่างๆ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เริ่มเมื่อ ๑๑ ปีที่แล้วมูลนิธิฯ

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗๐ ความเห็น 

 

เมื่อไปร่วมกิจกรรม“ปฏิบัติการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” ที่เมืองโบราณ

          

การเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๑๐–๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาทำให้กลุ่มเยาวชนผู้สนใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดสกลนครได้รับความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มที่ทำงานในท้องถิ่นต่างๆ ได้รับฟังการบรรยายทางวิชาการจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน

๕ มกราคม ๒๕๕๙๐ ความเห็น 

 

“มรดกโลกที่วัดพู” ฟื้นฝอยหามรดกยุคอาณานิคมของอินโดจีนแห่งฝรั่งเศส

          

เชื่อกันว่า “เมืองเศรษฐปุระ” เป็นศูนย์กลางของบ้านเมืองขนาดใหญ่ที่มีเครือข่ายกว้างขวางในเขตลุ่มน้ำโขงตอนกลาง คือ “เจนละ” นักวิชาการชาวฝรั่งเศส เช่น ยอร์ช เซเดส์ วิเคราะห์ว่า เศรษฐปุระเป็นศูนย์กลางของบ้านเมืองในวัฒนธรรมเขมรก่อนเมืองพระนครเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๒ เรียกว่า เจนละบกและมีเจนละน้ำที่อยู่ทางตอนใต้บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙๐ ความเห็น 

 

หน้า ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙