บทความ
หน้า ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔
เปิดประเด็น พื้นที่วัฒนธรรม : การโต้กลับทางภูมิปัญญาของคนใน

          สังคมท้องถิ่นแทบทุกภูมิภาคของประเทศไทย ล้วนอยู่บนเส้นทางของความวิบัติทางวัฒนธรรม นับแต่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแต่แลไม่เห็นสังคม มีแต่การเมืองแทนตั้งแต่สมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ที่บุกเบิกกระทรวงวัฒนธรรมสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม มาเป็นกระทรวงการพัฒนาที่ต่อมากลายเป็นสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ

๒ เมษายน ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

ฟื้นรากวัฒนธรรม “คนเมืองหลวง (เก่า) ที่ถูกลืม”

          วันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา งานศิลป์ในซอยได้จัดเทศกาลขึ้นอีกครั้ง และเป็นครั้งสุดท้ายของงานในประจำปีนี้ ซึ่งผนวกเข้ากับเทศกาลง่วนเซียว หรือการส่งท้ายประเพณีตรุษจีน โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ของชุมชน, การทัศนาจรย่านประวัติศาสตร์, ดนตรีในสวน และการเสวนาวิชาการ

๑๘ เมษายน ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

บรรยายสาธารณะ เรื่อง “ความรู้ทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมกับการทำความเข้าใจประเทศเพื่อนบ้าน”

          ท่ามกลางความตื่นตัวที่มีต่อการเข้าสู่ประชาชมเศรษฐกิจอาเซียน [AEC] ที่ถูกสื่อและส่งผ่านออกมาจากทั้งรัฐและสถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจ ไม่ว่าการวางนโยบายการลงทุนอภิมหาโครงการคมนาคมในหน้าประวัติศาสตร์การคมนาคมของประเทศไทย ภาคธุรกิจต่อการหาตลาดการค้าใหม่ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักเรียนนักศึกษากับการเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดโอกาส ที่เข้ามาพร้อมกับการเปิดของอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

๑๗ เมษายน ๒๕๕๖๒ ความเห็น 

 

จับกระแสพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นควรสร้างเพื่อใคร?

          ในราวต้นทศวรรษ ๒๕๓๐ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทยยังคงเป็นสิ่งใหม่ๆ ที่ผู้คนยังไม่คุ้นเคย แต่เริ่มมีการเสวนาพูดคุยกันถึงการรวบอำนาจการจัดการพิพิธภัณฑ์ของรัฐไทยที่ผูกขาดเรื่องราวของประวัติศาสตร์แห่งชาติเอาไว้ที่ตนเองฝ่ายเดียว กระแสการจัดการความรู้ในอดีตของชาติเช่นนี้ทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านในแวดวงคนทำงานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีจำนวนหนึ่ง

๑๐ เมษายน ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

“เรื่องเล่าในวงชา-เสวนาในวงแขก” งานศิลป์สามท่า : ศิลป์ออกเสียง สำเนียงนานาชน (คนฝั่งขะนี้) ครั้งที่ ๔

          งานศิลป์สามท่าเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลกะดีจีนศิลป์ในซอย ที่จัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ ๔ แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมภายในย่านกะดีจีนและใกล้เคียง ในรูปของการจัดนิทรรศการและกิจกรรม เพื่อส่งผลให้เกิดความเข้าใจในรากวัฒนธรรมของชุมชน และคนภายในกับภายนอกชุมชนได้มีการปะทะสังสรรค์และมีส่วนร่วมในการทำงานด้วยกัน

๙ เมษายน ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

เมื่ออุตสาหกรรมยางพาราเปลี่ยนเมืองไชเชดถา แขวงอัตปือ

          แขวงอัตปืออยู่เกือบใต้สุดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และติดต่อกับสาธารณรัฐเวียดนามทางตะวันออก โดยมีที่ราบสูงบอละเวนซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยกว่า ๑๐๐ เมตร กั้นขวางระหว่างแอ่งที่ราบอัตปือกับที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ทำให้อัตปือเป็นภูมิภาคที่ห่างไกลกับศูนย์กลางของรัฐที่เวียงจันทน์หรือแม้กระทั่งจำปาสักด้วยระยะทางและสภาพภูมิศาสตร์

๕ เมษายน ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

บรรยายสาธารณะเรื่อง "ความก้าวหน้าทางโบราณคดี มโหระทึกสองฝี่งโขง สวันนะเขต-มุกดาหาร"

          เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ได้จัดให้มีการบรรยายสาธารณะเรื่อง กลองมโหระทึก มี คุณสุกัญญา เบาเนิด นักโบราณคดี ประจำสำนักศิลปากรที่ ๑๑ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น วิทยากรนำการบรรยายสาธารณะครั้งนี้

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

งานด้านวัฒนธรรมกับการประเมิน

          อดีตคือความเป็นมนุษย์อย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นทุกหนทุกแห่งจะมีอดีต สภาพการมีอดีตสร้างจิตสำนึกและฐานความรู้ร่วมกันแก่มนุษย์ได้ การทำความเข้าใจเรื่องราวของอดีตอย่างถูกวิธีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการท้องถิ่นพัฒนา [Localization] ในอันที่จะเลือกรับและปรุงแต่งวัฒนธรรมใหม่จากภายนอกให้เข้ากันได้กับพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชนเดิมของตน ซึ่งจะเป็นตัวคานหรือถ่วงดุลกับกระแสโลกานุวัตร

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖๒ ความเห็น 

 

สืบ “รากพ่อ-สาแหรกแม่” บทเริ่มต้นของประวัติศาสตร์สังคม

          สภาพสังคมยุคปัจจุบัน ผู้คนต่างใช้ชีวิตแบบปัจเจกชน ละเลยการปฏิสัมพันธ์ทั้งกับคนในครอบครัวและชุมชน ส่งผลให้การรับรู้เรื่องบรรพบุรุษและการสืบเนื่องของชุมชน (เกือบ) เลือนหายไปจากความทรงจำของคนรุ่นใหม่

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

เสวนาเรียนรู้สถาปัตยกรรมจีนและลายประดับผ่านศาลเจ้าจีนย่านเยาวราช โดย ดนัย ผลึกมณฑล

          เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556 คุณดนัย ผลึกมณฑล เจ้าของนามปากกา “แปลงนาม” ผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาเป็นแขกรับเชิญในงานเสวนาของศูนย์แต้จิ๋ววิทยา เรื่อง “เรียนรู้สถาปัตยกรรมจีนและลายประดับผ่านศาลจ้าจีนย่านเยาวราช” ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส และช่วงบ่ายยังมีการเดินชมสถานที่จริงที่ศาลเจ้าย่ายเยาวราชด้วย

๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

หน้า ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔