บทความ
หน้า ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓
ชุมชนแท้ : ชุมชนเทียม

          รัฐไทยแต่ยุคสงครามเย็นจนถึงยุคโลกาภิวัตน์ในทุกวันนี้ประสบความสำเร็จในการทำลายชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนในสังคมท้องถิ่นอย่างมหาศาล สิ่งที่เห็นประจักษ์ก็คือภาวการณ์แตกแยกของครอบครัวและการล่มสลายของชุมชนที่นำไปสู่ความเสื่อมทางศาสนาและศีลธรรม จนกระทั่งขาดความเป็นมนุษย์ในที่สุด ที่ว่าขาดความเป็นมนุษย์นั้น ก็คือการที่ชุมชนตามธรรมชาติ [Natural community] ที่ผู้คนตามท้องถิ่นต่างๆ เคยดำรงอยู่ร่วมกันมาหลายร้อยปี ได้ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงด้วยกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจการเมืองของรัฐ

๔ มีนาคม ๒๕๕๖๑ ความเห็น 

 

“บุรง” นกในวัฒนธรรมมลายูปาตานี

          “บุรง” หรือ นก มีความผูกพันกับชาวมลายู ทั้งใน เรื่องความบันเทิง วัฒนธรรมประเพณี และเป็นเครื่องเสริมบารมี มา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในหมู่บุรุษชาวมลายู การเลี้ยงนกเขา หรือนกกรงหัวจุกเป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นกันได้อย่างแพร่หลายที่เดียว

๒ มีนาคม ๒๕๕๖๑ ความเห็น 

 

พื้นที่สาธารณะ กับเศรษฐกิจแบบพอเพียง

          กระแสพระราชดำรัสแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงแนะคนไทยทั้งประเทศให้หันมาหาเศรษฐกิจแบบพอเพียงนั้น คือแสงสว่างอันเป็นทางรอดของประเทศอย่างแท้จริงในยุคที่บ้านเมืองต้องเป็นขี้ข้าไอเอ็มเอฟ เป็นสิ่งที่ได้รับการขานรับกันอยู่โดยทั่วไปทั้งภาครัฐบาลและเอกชน

๑ มีนาคม ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

แด่ “การวิจัย”

          นับแต่การสร้างถนนหนทาง เขื่อนผลิตพลังงานไฟฟ้า อ่างเก็บน้ำ และอะไรต่อมิอะไรอีกหลายอย่าง แล้วต่อเนื่องด้วยการสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และการเปิดประเทศนำเอาเครื่องจักรเครื่องยนต์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา เพื่อเพิ่มผลผลิต ตอบสนองการส่งออกทั้งด้านเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้เงินเข้าประเทศ

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖๓ ความเห็น 

 

อันเนื่องมาจากทับหลังแผ่นนั้น

          ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ศกนี้ ปรากฏข่าวเกรียวกราวในหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ เกี่ยวกับการเรียกร้องให้ส่งคืนทับหลังศิลาจำหลักรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ ที่ถูกลักไปจากปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ และไปตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ในชิคาโก

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

ปีการท่องเที่ยวเราเดินถูกทิศทางแล้วหรือ

          ปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ นี้ ทางรัฐบาลได้ประการให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยว มีการระดมกรมกองและหน่วยราชการต่างๆ รวมทั้งองค์การธุรกิจด้านเอกชน ให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นอย่างเอิกเกริก นับแต่เดือนแรกของปีทีเดียว

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

เมื่อนึกถึง คุณเล็ก วิริยะพันธุ์

          ปลายปี ค.ศ. ๒๐๐๐ ที่ผ่านมา วารสารเมืองโบราณได้สูญเสียคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งวารสารเมืองโบราณ และมูลนิธิประไพ วิริยะพันธุ์ไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยอายุ ๘๖ ปี

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา : การดับสนิททางปัญญาของกรมศิลปากร

          ครั้งหนึ่งเมื่อมีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาเมื่อสิบปีมาแล้ว ข้าพเจ้าได้ร่วมอยู่ในคณะกรรมการวิชาการที่ทำการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีของเมืองอยุธยา เพื่อนำผลการศึกษามากำหนดเป็นหัวข้อสำคัญในการจัดแสดงเรื่องราว

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

ความล้าหลังทางวัฒนธรรม

          ในฐานะที่วารสารเมืองโบราณได้ทำหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติมานานกว่า ๑๐ ปี ก็ใคร่ที่จะเสนอข้อคิดเห็นบางประการในการที่จะอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยในที่นี้ เพราะเท่าที่ได้สดับตรับฟังมายังมีคนอีกเป็นจำนวนมา ไม่เข้าใจว่าจะไปรักษามรดกทางวัฒนธรรมกันทำไม

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

ปัญหาการศึกษาสังคม-วัฒนธรรมไทย

          ย้อนหลังไปในอดีต การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมมักเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นของกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้นำอันได้แก่พระมหากษัตริย์ เจ้านาย และบรรดาขุนนางข้าราชการ เพราะเป็นกลุ่มชนที่นอกจากจะมีการศึกษา มีความรู้และมีอำนาจหน้าที่แล้ว

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

หน้า ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓