บทความ
หน้า ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔
จับกระแสพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นควรสร้างเพื่อใคร?

          ในราวต้นทศวรรษ ๒๕๓๐ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศไทยยังคงเป็นสิ่งใหม่ๆ ที่ผู้คนยังไม่คุ้นเคย แต่เริ่มมีการเสวนาพูดคุยกันถึงการรวบอำนาจการจัดการพิพิธภัณฑ์ของรัฐไทยที่ผูกขาดเรื่องราวของประวัติศาสตร์แห่งชาติเอาไว้ที่ตนเองฝ่ายเดียว กระแสการจัดการความรู้ในอดีตของชาติเช่นนี้ทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านในแวดวงคนทำงานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีจำนวนหนึ่ง

๑๐ เมษายน ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

“เรื่องเล่าในวงชา-เสวนาในวงแขก” งานศิลป์สามท่า : ศิลป์ออกเสียง สำเนียงนานาชน (คนฝั่งขะนี้) ครั้งที่ ๔

          งานศิลป์สามท่าเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลกะดีจีนศิลป์ในซอย ที่จัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ ๔ แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมภายในย่านกะดีจีนและใกล้เคียง ในรูปของการจัดนิทรรศการและกิจกรรม เพื่อส่งผลให้เกิดความเข้าใจในรากวัฒนธรรมของชุมชน และคนภายในกับภายนอกชุมชนได้มีการปะทะสังสรรค์และมีส่วนร่วมในการทำงานด้วยกัน

๙ เมษายน ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

เมื่ออุตสาหกรรมยางพาราเปลี่ยนเมืองไชเชดถา แขวงอัตปือ

          แขวงอัตปืออยู่เกือบใต้สุดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และติดต่อกับสาธารณรัฐเวียดนามทางตะวันออก โดยมีที่ราบสูงบอละเวนซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยกว่า ๑๐๐ เมตร กั้นขวางระหว่างแอ่งที่ราบอัตปือกับที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ทำให้อัตปือเป็นภูมิภาคที่ห่างไกลกับศูนย์กลางของรัฐที่เวียงจันทน์หรือแม้กระทั่งจำปาสักด้วยระยะทางและสภาพภูมิศาสตร์

๕ เมษายน ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

บรรยายสาธารณะเรื่อง "ความก้าวหน้าทางโบราณคดี มโหระทึกสองฝี่งโขง สวันนะเขต-มุกดาหาร"

          เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ได้จัดให้มีการบรรยายสาธารณะเรื่อง กลองมโหระทึก มี คุณสุกัญญา เบาเนิด นักโบราณคดี ประจำสำนักศิลปากรที่ ๑๑ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น วิทยากรนำการบรรยายสาธารณะครั้งนี้

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

งานด้านวัฒนธรรมกับการประเมิน

          อดีตคือความเป็นมนุษย์อย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นทุกหนทุกแห่งจะมีอดีต สภาพการมีอดีตสร้างจิตสำนึกและฐานความรู้ร่วมกันแก่มนุษย์ได้ การทำความเข้าใจเรื่องราวของอดีตอย่างถูกวิธีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการท้องถิ่นพัฒนา [Localization] ในอันที่จะเลือกรับและปรุงแต่งวัฒนธรรมใหม่จากภายนอกให้เข้ากันได้กับพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชนเดิมของตน ซึ่งจะเป็นตัวคานหรือถ่วงดุลกับกระแสโลกานุวัตร

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖๒ ความเห็น 

 

สืบ “รากพ่อ-สาแหรกแม่” บทเริ่มต้นของประวัติศาสตร์สังคม

          สภาพสังคมยุคปัจจุบัน ผู้คนต่างใช้ชีวิตแบบปัจเจกชน ละเลยการปฏิสัมพันธ์ทั้งกับคนในครอบครัวและชุมชน ส่งผลให้การรับรู้เรื่องบรรพบุรุษและการสืบเนื่องของชุมชน (เกือบ) เลือนหายไปจากความทรงจำของคนรุ่นใหม่

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

เสวนาเรียนรู้สถาปัตยกรรมจีนและลายประดับผ่านศาลเจ้าจีนย่านเยาวราช โดย ดนัย ผลึกมณฑล

          เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556 คุณดนัย ผลึกมณฑล เจ้าของนามปากกา “แปลงนาม” ผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาเป็นแขกรับเชิญในงานเสวนาของศูนย์แต้จิ๋ววิทยา เรื่อง “เรียนรู้สถาปัตยกรรมจีนและลายประดับผ่านศาลจ้าจีนย่านเยาวราช” ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส และช่วงบ่ายยังมีการเดินชมสถานที่จริงที่ศาลเจ้าย่ายเยาวราชด้วย

๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

“จากพรุ่งนี้ก็สายเลียแล้ว ถึงเพนเฮาส์ฉบับอนาจาร”

          กรมศิลปากรได้เคยจัดพิมพ์หนังสือเล่มบางๆ เล่มหนึ่งชื่อ “พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว” ของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ซึ่งเป็นปรมาจารย์ผู้ให้กำเนิดมหาวิทยาลัยศิลปากร เนื้อเรื่องและภาพประกอบล้วนเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้แลเห็นความหมายและคุณค่าของโบราณสถานและโบราณวัตถุ อันเป็นศิลปกรรมของชาติ

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

แดนนี้เคยมีอารยะ

          โดยธรรมชาติดินแดนประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคของโลกที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมากกว่าภูมิภาคอื่นๆ นั่นคือภูมิภาคที่เรียกว่าเอเชียแปซิฟิก ส่วนหนึ่งของเอเชียแปซิฟิกก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ในเขตลมมรสุม ทั้งอาณาบริเวณที่เป็นหมู่เกาะและแผ่นดินใหญ่ของเขตมรสุมนี้

๘ มีนาคม ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

สนามหลวง : โอ้อนิจจา

          เมื่อไม่นานมานี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกแถลงข่าวว่า ทางกรุงเทพมหานครมีโครงการจะขุดใต้ท้องสนามหลวง เพื่อให้เป็นที่จอดรถบัสทัวร์ที่พานักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมาเที่ยวชมพระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความแออัดและการจราจรติดขัดตามท้องถิ่น

๕ มีนาคม ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

หน้า ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔