บทความ
หน้า ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗
รายงานจากวงเสวนาเรื่อง "คนไทยไม่มีใครทำร้ายก็ตายเอง??

          งานเสวนาเพื่อแนะนำหนังสือชุด "เพื่อแผ่นดินเกิด" และ "คู่มือฉุกคิด" ของมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ร้านหนังสือริมขอบฟ้า ที่ผ่านมานั้น ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ที่ปรึกษามูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ที่เขียนงานเกี่ยวกับการวิพากษ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

๒๕ กันยายน ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

ฟื้นพลังความสัมพันธ์เครือญาติสายผู้ดูแลพระเพลานางเลือดขาวฉบับวัดเขียนบางแก้ว จากการสร้างประวัติศาสตร์แห่งชาติสู่กระบวนการสร้างประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

          

“เพลานางเลือดขาว” ฉบับวัดเขียนบางแก้ว ต้นฉบับเป็นกระดาษเพลาจารหรือเขียนด้วยเส้นดินสอดำ อักษรไทยย่อ ภาษาไทยจำนวน ๓๐ หน้า ๑๗๑ บรรทัด พรรณนาแบบร้อยแก้วสันนิษฐานว่าน่าจะเริ่มบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรราวแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘๐ ความเห็น 

 

เมืองรุกไล่ การแปลงสวนเป็นบ้านจัดสรรและการตัดถนนผ่ากลางชุมชน ภาพสะท้อนการสร้างบ้านแปงเมืองในยุคสมัยใหม่

          

ในเวลาที่ผ่านไปเพียงร้อยกว่าปี บริเวณเรือกสวนของชาวสยามในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีภาพทิวทัศน์ของสวนเขียวขจี ไร่นา ย่านบ้านเรือนวัดวาอารามต่างๆ ซ่อนอยู่ตามคุ้งน้ำ ชีวิตของผู้คนที่มีชีวิตชีวา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘๐ ความเห็น 

 

สถาปัตยกรรมมลายูในท้องถิ่นสามจังหวัดภาคใต้

          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2556 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ของมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ได้มีการจัดบรรยายสาธารณะในหัวข้อเรื่อง “สถาปัตยกรรมมลายูในท้องถิ่นสามจังหวัดภาคใต้” บรรยายโดย คุณณายิบ อาแวบือซา สถาปนิกซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นสามจังหวัดภาคใต้ที่เกิดและเติบโตใช้ชีวิตบนเรือนมลายูมาหลายปี การคุณณายิบ อาแวบือซา

๑๖ กันยายน ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

แถลงการณ์ชุมชนป้อมมหากาฬ : จุดยืนและท่าทีต่อกรณีหนังสือแจ้งให้ขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง

          พื้นที่ชุมชนย่านเมืองเก่าและบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานครนั้น นับเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีคุณค่าทางวิถีชีวิต วัฒนธรรม อันเกิดจากการผสมผสานอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย

๑๖ กันยายน ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

“ทิศทางการพัฒนาเมืองโบราณอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์-แหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต” กับการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษที่นำไปสู่ความยั่งยืนของชุมชน

          องค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี ผลักดันพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองเป็น “แหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต” ดึงชุมชนและภาคีร่วมพัฒนา

๑๑ กันยายน ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

บรรยายสาธารณะ “เมืองอู่ทอง รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ”

          บรรยายสาธารณะเรื่อง “เมืองอู่ทอง รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ” เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ ห้องบรรยาย 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม

๖ กันยายน ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

สรุปเสวนา “วิถี (ชาว) เวิ้ง ฟันเฟืองเศรษฐกิจกรุงเทพฯ”

          

ชุมชนหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร กำลังถูกไล่รื้อและซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อใช้ในการสร้างศูนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้า หรือแม้แต่สร้างตอหม้อสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เวิ้งเลื่อนฤทธิ์และเวิ้งนาครเขษม

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘๐ ความเห็น 

 

วิดีโองานเสวนาร้านริมขอบฟ้า เรื่อง “คนไทยไม่มีใครทำร้ายก็ตายเอง”

           วันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ร้านหนังสือ ริมขอบฟ้า วงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ

๓๐ พฤศจิกายน ๕๔๒๐ ความเห็น 

 

ฟื้นย่านเก่าให้มีชีวิตและงามได้อย่างไร?

          เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา บางกอกฟอรั่มและภาคีร่วมฟื้นฟูชุมชนเมืองเก่าและมรดกวัฒนธรรมหลายองค์กรได้จัดสัมนนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ฟื้นย่านเก่าและภูมินิเวศวัฒนธรรมให้มีชีวิต ประสบการณ์

๑ สิงหาคม ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

หน้า ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗