บทความ
หน้า ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓
“จากพรุ่งนี้ก็สายเลียแล้ว ถึงเพนเฮาส์ฉบับอนาจาร”

          กรมศิลปากรได้เคยจัดพิมพ์หนังสือเล่มบางๆ เล่มหนึ่งชื่อ “พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว” ของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ซึ่งเป็นปรมาจารย์ผู้ให้กำเนิดมหาวิทยาลัยศิลปากร เนื้อเรื่องและภาพประกอบล้วนเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้แลเห็นความหมายและคุณค่าของโบราณสถานและโบราณวัตถุ อันเป็นศิลปกรรมของชาติ

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

แดนนี้เคยมีอารยะ

          โดยธรรมชาติดินแดนประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคของโลกที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมากกว่าภูมิภาคอื่นๆ นั่นคือภูมิภาคที่เรียกว่าเอเชียแปซิฟิก ส่วนหนึ่งของเอเชียแปซิฟิกก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ในเขตลมมรสุม ทั้งอาณาบริเวณที่เป็นหมู่เกาะและแผ่นดินใหญ่ของเขตมรสุมนี้

๘ มีนาคม ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

สนามหลวง : โอ้อนิจจา

          เมื่อไม่นานมานี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกแถลงข่าวว่า ทางกรุงเทพมหานครมีโครงการจะขุดใต้ท้องสนามหลวง เพื่อให้เป็นที่จอดรถบัสทัวร์ที่พานักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมาเที่ยวชมพระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความแออัดและการจราจรติดขัดตามท้องถิ่น

๕ มีนาคม ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

ชุมชนแท้ : ชุมชนเทียม

          รัฐไทยแต่ยุคสงครามเย็นจนถึงยุคโลกาภิวัตน์ในทุกวันนี้ประสบความสำเร็จในการทำลายชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนในสังคมท้องถิ่นอย่างมหาศาล สิ่งที่เห็นประจักษ์ก็คือภาวการณ์แตกแยกของครอบครัวและการล่มสลายของชุมชนที่นำไปสู่ความเสื่อมทางศาสนาและศีลธรรม จนกระทั่งขาดความเป็นมนุษย์ในที่สุด ที่ว่าขาดความเป็นมนุษย์นั้น ก็คือการที่ชุมชนตามธรรมชาติ [Natural community] ที่ผู้คนตามท้องถิ่นต่างๆ เคยดำรงอยู่ร่วมกันมาหลายร้อยปี ได้ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงด้วยกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจการเมืองของรัฐ

๔ มีนาคม ๒๕๕๖๑ ความเห็น 

 

“บุรง” นกในวัฒนธรรมมลายูปาตานี

          “บุรง” หรือ นก มีความผูกพันกับชาวมลายู ทั้งใน เรื่องความบันเทิง วัฒนธรรมประเพณี และเป็นเครื่องเสริมบารมี มา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในหมู่บุรุษชาวมลายู การเลี้ยงนกเขา หรือนกกรงหัวจุกเป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นกันได้อย่างแพร่หลายที่เดียว

๒ มีนาคม ๒๕๕๖๑ ความเห็น 

 

พื้นที่สาธารณะ กับเศรษฐกิจแบบพอเพียง

          กระแสพระราชดำรัสแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงแนะคนไทยทั้งประเทศให้หันมาหาเศรษฐกิจแบบพอเพียงนั้น คือแสงสว่างอันเป็นทางรอดของประเทศอย่างแท้จริงในยุคที่บ้านเมืองต้องเป็นขี้ข้าไอเอ็มเอฟ เป็นสิ่งที่ได้รับการขานรับกันอยู่โดยทั่วไปทั้งภาครัฐบาลและเอกชน

๑ มีนาคม ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

แด่ “การวิจัย”

          นับแต่การสร้างถนนหนทาง เขื่อนผลิตพลังงานไฟฟ้า อ่างเก็บน้ำ และอะไรต่อมิอะไรอีกหลายอย่าง แล้วต่อเนื่องด้วยการสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และการเปิดประเทศนำเอาเครื่องจักรเครื่องยนต์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา เพื่อเพิ่มผลผลิต ตอบสนองการส่งออกทั้งด้านเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้เงินเข้าประเทศ

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖๓ ความเห็น 

 

อันเนื่องมาจากทับหลังแผ่นนั้น

          ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ศกนี้ ปรากฏข่าวเกรียวกราวในหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ เกี่ยวกับการเรียกร้องให้ส่งคืนทับหลังศิลาจำหลักรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ ที่ถูกลักไปจากปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ และไปตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ในชิคาโก

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

ปีการท่องเที่ยวเราเดินถูกทิศทางแล้วหรือ

          ปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ นี้ ทางรัฐบาลได้ประการให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยว มีการระดมกรมกองและหน่วยราชการต่างๆ รวมทั้งองค์การธุรกิจด้านเอกชน ให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นอย่างเอิกเกริก นับแต่เดือนแรกของปีทีเดียว

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

เมื่อนึกถึง คุณเล็ก วิริยะพันธุ์

          ปลายปี ค.ศ. ๒๐๐๐ ที่ผ่านมา วารสารเมืองโบราณได้สูญเสียคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งวารสารเมืองโบราณ และมูลนิธิประไพ วิริยะพันธุ์ไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยอายุ ๘๖ ปี

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖๐ ความเห็น 

 

หน้า ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓