บรรยายสาธารณะ : ชาวไทอู-ไทของ : การเคลื่อนย้ายของคนไทในตำนานขุนบรม-ขุนเจือง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 สถานที่ มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์
บทความ       ขนาด