หลักธรรมพื้นฐานศาสนาอิสลาม
บทความ       ขนาด   

หลักธรรมพื้นฐานศาสนาอิสลาม

บทความโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

เข้าชม 2093 ครั้ง

 

หลักธรรมพื้นฐานศาสนาอิสลาม

 

หลักธรรมอิสลาม ประกอบด้วย ๒ ส่วน

๑. หลักศรัทธา เรียกว่า รูก่นอีหมาน มี ๖ ประการ

๑.๑ ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า อัลลอฮองค์เดียว

๑.๒ ศรัทธาต่อศาสนทูต

๑.๓ ศรัทธาต่อคัมภีร์ มี ๔ เล่ม

      - เตาราด ประทานสมัยนาบีมูซอ

      - ซาบูร ประทานสมัยนาบีดาวุด

      - อินเยล ประทานสมัยนาบีอีซา

      - กุรอาน ประทานสมัยนาบีมูฮัมหมัด

๑.๔ ศรัทธาต่อมาลาอีกัต (เปรียบเสมือนเทวทูต)

๑.๕ ศรัทธาต่อวันสิ้นโลก

๑.๖ ศรัทธาต่อกฎสภาวการณ์ของพระเจ้า

๒. หลักปฏิบัติ เรียกว่า รูก่นอิสลาม มี ๕ ประการ

๒.๑ การกล่าวคำปฏิญาณตน "ไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ และนาบีมูฮัมหมัด เป็นศาสนทูตแห่งอัลลอฮ"

๒.๒ การละหมาด วันละ ๕ เวลา

๒.๓ การถือศีลอด เดือนรอมฎอน

๒.๔ การบริจาคซะกาต

๒.๕ การประกอบพีธีฮัจย์ต่อบุคคลที่มีความพร้อม

อิสลามเป็นศาสนาแห่งสวัสดิการชุมชน พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์คู่แรก คือ อาดัมและฮาวอ และได้ขยายเผ่าพันธุ์ที่หลากหลายเพื่อจะได้ศึกษาซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในโลกนี้ เพื่อพิสูจน์ความดีของแต่ละบุคคลในโลกหน้าต่ออัลลอฮ

ผู้ที่ความดีมากได้เข้าสวรรค์ ส่วนผู้ที่มีความดีน้อยตกนรก

เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ในท้องแม่ และอัลลอฮทรงให้วิญญาณเข้าสู่ร่างของมนุษย์ และทรงให้วาระของมนุษย์ ๔ ประการ คือ

 • วาระแห่งรีสกี หมายถึง รายได้ที่อัลลอฮทรงประทานให้
 • วาระแห่งชีวิต หมายถึง การกำหนดอายุ
 • วาระแห่งการงานอาชีพ
 • สาระแห่งวาสนา หมายถึง วิถีชีวิตที่ดีหรือชั่วในโลกหน้า

ซะกาต หมายถึงการชำระทรัพย์สินให้สะอาด บริสุทธิ์เป็นสิริมงคล ตามทัศนะอิสลาม ทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของพระเจ้า มนุษย์เพียงแต่ดูแล ครอบครอง ทรัพย์สินทั้งหมดจะต้องชำระให้สะอาด บริสุทธิ์ และจะงอกเงยเพิ่มในทรัพย์สินที่มนุษย์ครอบครองต่อไป

ซะกาต เป็นระบบสวัสดิการทางสังคม ที่พระเจ้ากำหนด มนุษย์ทุกคนต้องจ่ายซะกาต เป็นโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชนฐานล่างให้มั่นคง เป็นการแก้ปัญหาความยากจนในชนบท

 

ซะกาต มี ๒ ประเภท

 • ซะกาตส่วนตัว มุสลิมทุกคนต้องบริจาคซะกาต หลังจากถือศีลอดในเดือนรอมฎอน บริจาคเป็นข้าวสาร จำนวน ๓ ลิตรกับ ๑ กระป๋อง นมมะลิประมาณ ๓.๗ กิโลกรัม
 • ซะกาตจากรายได้เพิ่มผลผลิต ที่ประกอบอาชีพทั้งหมดในรอบ ๑ ปี ต้องชำระจ่าย ซะกาต ๒.๕ %
 •  

กองทุนซะกาต นำมาจาก

 • ซะกาตที่บังคับมนุษย์ทุกคน
 • ซะกาตจากทองคำ เงินที่เก็บไว้หนักเกิน ๘๕ กรัม
 • ซะกาตการค้าขาย
 • ซะกาตปศุสัตว์
 • ซะกาตผลิตผลการเกษตร
 • ซะกาตเงินออม
 • ซะกาตที่ดิน
 • ซะกาตเงินเดือน
 • ซะกาตทรัพย์ในดิน / ทะเล

 

ระบบซะกาตกับการปันสุขแด่ผู้ยากไร้

 • คนจนมีความรู้สึกไม่โดดเดี่ยว มีพี่น้องให้กำลังใจ ทำให้ชีวิตมีคุณค่าในสังคม มีความหวังในชีวิต
 • เกิดความรักและเมตตาซึ่งกันและกัน มีความรู้สึกเป็นพี่น้องกัน ชีวิตมีความอบอุ่น
 • เกิดการเชื่อมโยงผู้จ่ายซะกาตกับผู้รับซะกาต เกิดการปฏิบัติตนตามหน้าที่ คนมีฐานะต้องดูแลผู้ด้อยโอกาส เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
 • เกิดการแก้ปัญหาผู้ติดหนี้ เพิ่มพลังการดำเนินกิจการต่อไป สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชน
 • เกิดความอบอุ่นแก่ชีวิตผู้ที่เข้ารับอิสลาม
 • เกิดการสนับสนุนผู้ที่เดินทางไกล หมายถึง ผู้ที่กำลังเดินทางไปศึกษาหาความรู้
 • ส่งเสริมการเผยแพร่ความดี ใช้หลักธรรมนำชีวิต สร้างสังคมที่ดี มีความเมตตา กรุณา มีความเอื้ออาทร มีความสมานฉันท์
 • ซะกาตเป็นสิทธิของสังคม จะได้รับการจ่ายซะกาตของมนุษย์และมนุษย์มีสิทธิรับซะกาตตามที่พระเจ้ากำหนด ๘ ประเภท ทำให้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • ซะกาตเป็นกองทุนสวัสดิการทางสังคม ที่ส่งเสริมให้มนุษย์มีอาชีพ สร้างรายได้ในทรัพย์สินของคนๆหนึ่งนั้นมีสิทธิของผู้อื่นอยู่ด้วย ในขณะเดียวกันผู้ที่มีสิทธิรับ
 • ซะกาตจะมีสิทธิเหนือทรัพย์ของผู้อื่นด้วย เป็นระบบสวัสดิการชุมชนขึ้นในสังคมทั่วไป
 • ซะกาต มีความสำคัญในการพัฒนาสังคม เพื่อให้สังคมดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง
 • ซะกาตเป็นแห่งทุนของผู้ด้อยโอกาส ๘ ประการ เป็นพลังที่จะผลักดันให้ผู้ด้อยโอกาสได้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
 • ซะกาตเป็นการกระจายรายได้สู่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส " อัลลอฮกล่าวในอัลกุรอานความว่า " เพื่อมิให้ทรัพย์สินหมุนเวียนอยู่ในหมู่คนร่ำรวยของพวกเจ้าเท่านั้น
 • ซะกาตจะเป็นตัวชำระล้างความโลภและขจัดความร่ำรวยจนเกินไป

 

ผู้มีสิทธิ์รับซะกาต มี ๘ ประเภท

 • ผู้เดินทางที่ขาดเสบียง
 • ฟากีส(ยากจน) เป็นผู้ไม่มีทรัพย์สินครอบครอง ไม่มีงานทำ ขาดปัจจัยยังชีพ
 • มิสกิน (ผู้ขัดสน) ผู้ที่มีทรัพย์สินในครอบครอง มีงานทำ แต่ไม่พอใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
 • อามิล เป็นผู้จัดการกองทุนซะกาต
 • มูอาลัฟ เป็นผู้ต้องการความอบอุ่น โดยการเข้ารับอิสลาม
 • ทาสที่ต้องการไถ่ทาส
 • ผู้มีหนี้สินของตนเองและสังคม
 • ผู้ที่เผยแพร่ศาสนา